Student Committee

  2020/21 Student Committee

Appointment Name of Student Class
Chairman Goh Shen Lei Timothy  4.11
Vice-Chairman Isaac Khoo Jing Jie  3.11
Secretary Chua Juay Hong  3.09
Asst. Secretary Ryan Chen Yi Xuan  2.03
Treasurer Ethan Lau Jit Ann  4.16
Welfare Representative Samuel Tan Eng Wee  3.01
Publicity IC Hu Wen Jie  3.05
Marketing IC Chen Zhi Hao  4.02
Committee Member Chan Yat Him Cody  3.12
Committee Member Jonathan Chan Jian Yao 2.09